28.12.13

BARIN view future growth and maximum capacity on Amsterdam Airport Schiphol

Schiphol - November/December 2013

BARIN zienswijze i.z.:

Nederlandse Overheids (grootaandeelhouder) plannen met betrekking tot het door Schiphol Group fors te willen laten investeren in de luchthaven Lelystad ten behoeve van het accommoderen van toekomstige groei van de luchtvaart op Schiphol in verband met het beperkende uitgangspunt van een gestelde maximum capactiteit van 510.000 vliegbeweging op Schiphol.

BARIN is van mening dat in geval van het bereiken van de maximale capaciteit op Schiphol alleen beleid zinvol en verantwoord is als dat er toe leidt dat adequate en verantwoorde luchthaven capaciteit in de regio (buiten Schiphol- b.v. Lelystad) wordt aangelegd waar marktvraag voor is, voldoet aan operationele en infrastructurele rand-voorwaarden en dat leidt tot het oplossen van een te verwachten capaciteitsprobleem op Schiphol.

Los van de vraag of het door de Nederlandse overheid beoogde Selectiviteits regiem, ten behoeve van een oplossing voor het vermeende toekomstige capaciteits probleem op Schiphol, binnen het kader van EU en Nederlandse mededingings en non discriminatoire regelgeving toelaatbaar is, meent BARIN het van belang te signaleren dat BARIN leden diverse business modellen vertegenwoordigen en als gevolg daarvan er geen unanieme BARIN visie in deze is wat betreft het beoogde selectiviteits proces.

BARIN hecht er aan om te constateren dat de luchthaven Schiphol, met zijn uitgebreide banenstelstel, optimaal moet inspelen op de (technische) innovaties in de luchtvaart wat betreft het terugdringen van geluid en uitstoot, dat in de (nabije) toekomst nadrukkelijk kan bijdragen tot optimalisatie van de infrastructuur om toekomstige groei op en rondon de luchthaven Schiphol te accommoderen. BARIN is van mening dat sinds het Alders akkoord dd. 2008 technologische verbeteringen in de luchtvaart in dit kader enorm zijn toegenomen en vraagt om een, op geactualiseerde data gebaseerde, nieuwe visie om de luchtvaart optimaal te (blijven) faciliteren op Schiphol en het belang van de huidige loyale gebruikers van de luchthaven Schiphol, een van de belangrijkste econmische drijvers voor Nederland, niet uit het oog te verliezen.

.....for informal English translation of the above and related correspondence click on: ......read more: